AMMATTIPÄTEVYYDEN JATKOKOULUTUS ELI DIREKTIIVIKOULUTUS

Ammattipätevyyden jatkokoulutus eli direktiivikoulutus on ylläpitävää koulutusta – henkilö- ja tavaraliikenteen ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajilta jatkuvaa koulutusta. Ammattipätevyyden jatkokoulutus (direktiivikoulutus) on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille ja sen tavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta. Tarkoituksena on myös tukea kuljettajan ammattia lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissa.

35 TUNTIA OPETUSTA 5 VUODESSA

Ammattikuljettajien lakisääteisen jatkokoulutuksen kokonaisopetusmäärä on 35 tuntia viidessä vuodessa. Ammattipätevyyden jatkokoulutus eli direktiivikoulutus voidaan suorittaa osissa – kuljettaja voi esimerkiksi suorittaa yhden koulutuspäivän vuodessa. Näin opetusta kertyy vain 7h/vuosi. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa ja se voi koostua teoriaopetuksesta, ajo-opetuksesta tai molemmista direktiivin mukaisissa oppiaineissa.
Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto- että kuorma-autoluokkiin, ammattipätevyyden jatkokoulutus (direktiivikoulutus) takaa ammattipätevyyden molempiin luokkiin. Henkilö suorittaa yhden 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana kerran.

VALITSE KURSSIT VAPAASTI – ENNAKOIVA AJAMINEN ON PAKOLLINEN KAIKILLE

Koulutuspäivät ja suoritettavat kurssit voit valita vapaasti kurssivalikoimastamme. Ennakoiva ajaminen -koulutus on pakollinen jokaiselle. Voit suorittaa korttikoulutuksia ja päivittää lupiasi. Ammattipätevyyden jatkokoulutus eli direktiivikoulutus takaa ajantasaiset tiedot ja lisää kuljettajan ammatillista osaamista.

HOIDA KOULUTUKSET KUNTOON AJOISSA!

Älä jätä koulutuksia viime tippaan. Ammattipätevyyden jatkokoulutus kannattaa suorittaa ajoissa – yksi kurssi vuodessa riittää. Kursseja järjestetään sekä viikolla että viikonloppuisin. Valitse sinulle sopiva aika ja paikka – ilmoittaudu kurssille jo tänään!

YRITYKSILLE RÄÄTÄLÖITY AMMATTIPÄTEVYYDEN JATKOKOULUTUS

Yrityksille räätälöidyissä jatkokoulutuksissa voimme valita aiheen Trafin hyväksymistä koulutusohjelmista tai voimme hyväksyttää uuden aihekokonaisuuden. Kysy lisää »

GREEN DRIVERS – AMMATTIPÄTEVYYDEN JATKOKOULUTUS (DIREKTIIVIKOULUTUS)

Tarjoamme muun muassa seuraavia koulutuksia:

Tieturva 1 -pätevyys

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta: 

 • Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
 • Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta.
 • Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
 • Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä.
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.


Liikennevirasto ei vaadi Tieturva 1 -koulutusta:

 • Esimerkiksi suojatussa kaapelikaivannossa työskentelevältä asentajalta, jota johtaa Tieturva-koulutuksen käynyt työnjohto.
 • Tietyökohteisiin liittyvältä kertaluontoiselta tavarantoimittajalta (puutavara, jne.), ajoneuvonosturin, betonipumppu- ja -auton kuljettajalta ym. vastaavan tyyppisissä lyhytaikaisissa erikoistehtävissä toimivilta.
 • Muussa kertaluonteiseksi luettavassa tehtävässä toimivalta.
 • Lyhytaikaisessa työssä Tieturva-koulutuksen käyneen valvonnassa työskentelevältä.


Tieturva 1 ammattipätevyyden jatkokoulutus eli direktiivikoulutus on päivän kestävä kurssi. Kurssiin kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Liikennevirasto edellyttää kaikilta yleisillä teillä työskenteleviltä Tieturva 1 -pätevyyttä. Se on myös edellytys Tieturva 2 -jatkokurssille osallistumiselle.

Ilmoittaudu

Ennakoiva ajaminen

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia

 • välttää vaaratilanteisiin joutumista, ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
 • toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla
 • toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.


Opetettavia sisältöjä ei tarjota valmiina omaksuttavina tosiasioina, vaan pikemminkin luonteenomaista opetukselle on se, että yhdessä kouluttajan kanssa etsitään ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

REAK-kursseja (direktiivikoulutus) järjestävät Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat.

Ilmoittaudu

ADR-koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.

ADR Peruskurssi (P)

Henkilöille, joilla ei ole mitään voimassa olevaa ADR-ajolupaa.

Kuljettajalla on peruskurssin ja hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen jälkeen oikeus kuljettaa vaarallisia aineita kappaletavarana ADR-valtioissa lukuun ottamatta räjähteitä ja radioaktiivisia aineita. Ajoluvan voi laajentaa säiliö- ja erikoiskurssilla säiliökuljetuksiin, räjähteisiin ja radioaktiivisiin aineisiin.

ADR-koulutus – ammattipätevyyden jatkokoulutus (direktiivikoulutus).

Ilmoittaudu

Ajo- ja lepoaika asetus, piirturit

Hallitse tallenninlaitteiden ja piirturien oikea käyttö!

Green Driversin ammattipätevyyden jatkokurssilla Ajo- ja lepoaika, piirturit, valvonta opit hallitsemaan erilaisten tallenninlaitteiden ja piirturien oikean käytön. Digipiirturikoulutuksen aikana osallistujille selkeytyy myös viranomaisvalvonnan merkitys.

Koulutuksen tavoitteina on:

 • osallistuja perehtyy ajo- ja lepoaikalakiin.
 • kurssiin sisältyy erilaisten piirturityyppien käyttökoulutus.
 • ratkaistaan piirturien käyttöön liittyviä ongelmia ja erityistilanteita, esim. milloin voi käyttää piirturin out-asentoa ja muita erikoistoimintoja.


Käytännönläheisen kurssipäivän aikana tehdään myös työpäivän tai -viikon ajosuoritteiden suunnitteluharjoitus ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaisesti. Ajo- ja lepoaika, piirturit, valvonta direktiivikoulutus eli ammattipätevyyden jatkokoulutus sisältää myös runsaasti käytännön esimerkkejä.

Ilmoittaudu

Työturvallisuuskortti

Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi.
Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita


Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin (ammattipätevyyden jatkokoulutus / direktiivikoulutus) hyväksyttyä suorittamista. Kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Korttimenettely on laadittu ennen kaikkea teollisuuden yhteisille työpaikoille, mutta se soveltuu myös rakennusalalle, julkiselle sektorille, telakoille jne.

Työturvallisuuskoulutus – ammattipätevyyden jatkokoulutus (direktiivikoulutus).

Ilmoittaudu

Hätäensiapu

Ensiaputaidot ovat tarpeen niin töissä kuin vapaa-ajalla!

Ensimmäisten minuuttien oikealla toiminnalla voit pelastaa onnettomuuteen joutuneen tai sairauskohtauksen saaneen hengen. Huomioitavaa myös on ettei ensiaputaidot eivät säily jos niitä ei päivitetä säännöllisesti.

Ensiapukurssin käytyään henkilö

 • tunnistaa tapaturmariskit työssään
 • osaa ehkäistä tapaturmiin joutumista
 • osaa toimia hätätilanteessa oikein
 • saa valmiuksia toimia ensiavunantajana onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteessa.

Yhden päivän mittainen hätäensiapukoulutus auttaa toteuttamaan työturvallisuuslaki 46§:n edellyttämän työpaikan riittävän ensiapuvalmiuden. Ammattipätevyyden jatkokoulutus (direkstiivikoulutus) Hätäensiapu on hyödyllinen kaikille tien käyttäjille.

Ilmoittaudu

Työhyvinvointi

Kuljettajien hyvinvoinnin ja terveyden parantamisen avainasiat.

Tavoite:
Saada kuljettajat ymmärtämään oman kehonsa toimintaa ja sitä sääteleviä tekijöitä. Direktiivikoulutus antaa kuljettajille tietoa heidän omasta tämän hetkisestä fyysisestä kunnostaan ja vinkkejä omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimiseen.

Toteutus:
Mittaukset ja testi, jolla testataan kuljettajan fyysinen kunto. Mittauksista ja testeistä annetaan ryhmäpalaute. Päivän aiheita käsitellään luentopohjaisesti ja osallistujat pyritään saamaan keskustelemaan avoimesti kokemuksistaan ja mieltään askarruttavista asioista / kysymyksistä.

Työhyvinvointi – ammattipätevyyden jatkokoulutus (direktiivikoulutus).

Ilmoittaudu

Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen

Lastaa ja varmista kuorma oikein!

Perehdytys kuorman oikeaan varmistamiseen ja lainsäädännön tuntemus ovat yksi kuljettajan tärkeimmistä osaamisalueista. Kuorman puutteellinen varmistaminen aiheuttaa vakavan vaaran kuljetuksen suorittajalle ja muulle liikenteelle. Kuorman varmistuksen koulutuksessa käydään läpi kuormanvarmistajien lujuudet, niiden sidontavoima ja tarvittavat sidontakulmat. Ammattipätevyyden jatkokoulutus (direktiivikoulutus) Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen tuo turvaa tienkäyttäjille.

Koulutuksen sisältö:

 • Terminaalissa työskentelevän kuorman lastaajan vastuut ja velvollisuudet
 • Kuljettajan vastuut ja velvollisuudet
 • Lainsäädäntö
 • Valvonta


Tavoite:

 • Kuljettaja osaa laskea nimellislujuuden ja kitkakertoimien vaikutuksen kuorman varmistamisessa
 • Ymmärtää kuormakorin lujuudet, kuorman varmistamisen perusteet ja lainsäädännön.
 • Osaa varmistaa kuorman oikein.


Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen – ammattipätevyyden jatkokoulutus (direktiivikoulutus). rmistaa kuorman oikein.

Ilmoittaudu